About us Contact us
17th of December 2018
   
Home arrow Economic Policy Implementation arrow Price Control
Price Control
 Some products pertaining to the first necessities of life are determined by the Government for whole sale as well as for retail prices, based on the Price Ordinance (Prijzenverordening) (AB 1991 no. GT 17).

The package of the controlled basic products contains among others: rice, flour, sugar, baby food, baby formula, coffee, tea, margarine, butter, cooking oil, milk powder and liquid coffee milk. In addition, the selling prices of fish, chicken eggs and white bread also are calculated.

The maximum prices of these basic products are calculated by means of the determined margins on the landed cost. The local costs are not taken into account in the calculation. Price increases of the regulated basic products are reported by the importer through a written request. For this, all necessary data should be submitted. Price decreases are, by virtue of the office, immediately implemented. The modified calculated selling prices are published in the local newspapers every two weeks. For a list of the latest published selling prices is referred to "Prices basic consumer goods" on the homepage.


The selling prices of fish, white bread, and chicken eggs are adjusted on the basis of a request of the concerned party(ies). For this purpose all required data should be submitted in order to verify if the requested increase is justified. This system is also applicable for the tariffs of the controlled services (f.e. insurance) namely that by means of the submitted data it will be verified if the adjustment is valid.


Daily control is exercised on compliance with the calculated maximum selling prices. By discovery of violators, the selling prices are immediately corrected and further actions can be taken such as a verbal or written warning. In serious cases a fine will be enforced. For control purposes, the island is divided in three regions and each region is controlled by an inspector. Every month the inspectors of the three regions are rotated.

Complaints about the calculated prices and tariffs can be submitted to the Department of Economic Affairs Commerce and Industry (DEACI) where these are inspected and dealt with. In addition, controlled also is exercised on the price indication of goods and services. According to the “Regulation price indication goods and services” (Regeling Prijsaanduiding Goederen en Diensten) everyone who offers goods for sale as a retailer is obliged to provide these goods with a clear visible and readable price indication. In case of a cluster of the same article it is sufficient with one price indication indicating the price of the article. The price indication should be in the Aruban currency. If this is fulfilled, the retailer is allowed to show the price indication in another currency on the condition that the foreign currency unit is clearly shown.


 

Applicable Regulations (in Dutch):


Price Control regulation (Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17)

Intitulé   : LANDSBESLUIT van 7 december 1990 no. 26, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondi­gingsblad van Aruba van de herziene geldende tekst van de Prijzenverordening
Citeertitel: Prijzenverordening
Vindplaats : AB 1991 no. GT 17
Wijzigingen: AB 1992 no. 85; AB 1997 no. 34

====================================================================
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze landsverorde­ning bepaalde wordt verstaan onder:
goederen   : roerende goederen;
diensten   : de verrichtingen, welke het voorwerp zijn van overeen­komsten tot het verrichten van enkele diensten of van aanneming van werk als bedoeld in artikel 1613 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100), of van verzekerings- of garantie-overeenkomsten;
de Minister: de minister van Economische Zaken.

 Artikel 2
 1. De Minister kan, indien goederen of diensten worden aangebo­den tegen zodanige prijzen, dat het vragen daarvan naar zijn oordeel in strijd is met het algemeen belang, of indien hij van oordeel is dat dit dreigt te geschieden:
  a. verbieden het aanbieden, verkopen en verhuren van die goederen dan wel het aanbieden en verrichten van die diensten tegen hogere of lagere dan door hem aan te geven prijzen;
  b. voorschriften geven betreffende het voeren van een administratie, waaruit de vorming blijkt van de prijzen, waartegen goederen of diensten worden aangeboden.
 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een verbod als bedoeld in dat lid, onderdeel a, voor zover het betrek­king heeft op de honoraria, prijzen of tarieven van de diensten, verricht door vrije-beroepsbeoefenaren, vastgesteld bij landsbe­sluit, houdende algemene maatregelen, op voordracht van de Minister, na overleg met de minister wie de betreffende categorie van vrije-beroepsbeoefenaren in het bijzonder aangaat en met de organisaties van vrije-beroepsbeoefenaren die daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komen, en nadat advies is gevraagd van de Sociaal-Econo­mische Raad.
 3. De Minister kan voorschriften geven betreffende het bekend maken van de prijzen, waartegen goederen of diensten worden aangebo­den.
 4. In afwijking van artikel 3, onderdeel e, van de Landsveror­dening bekendmaking en inwerkingtreding, wordt een ministeriële regeling tot wijziging van een krachtens het eerste lid, onderdeel a, vastgestelde ministeriële regeling, bekend gemaakt door plaatsing in de Landscourant van Aruba. De Staten van Aruba worden onverwijld op de hoogte gesteld van een bekendmaking als bedoeld in de eerste volzin.

  Artikel 3
 1. De Minister kan van het krachtens artikel 2 bepaalde op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen.
 2. De ontheffingen kunnen onder beperkende bepalingen worden verleend. Aan de ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.
 3. De beslissing op een verzoek tot ontheffing wordt aan de verzoeker bij aangetekende brief medegedeeld; indien de beslissing een weigering inhoudt, bevat de mededeling tevens een opgave van de gronden waarop zij steunt. Verleende ontheffingen worden met redenen omkleed bekend gemaakt in de Landscourant van Aruba.
Artikel 4
De Minister kan van een ieder de inlichtingen verlangen, die hij nodig acht om te kunnen beoordelen of aanleiding bestaat tot de toepassing van artikel 2, eerste of tweede lid.

Artikel 5
 1. De Minister kan, indien er aanwijsbare omstandigheden zijn, op grond waarvan hij kan vermoeden, dat er aanleiding bestaat tot toepassing van artikel 2, eerste of tweede lid, van de naar zijn oordeel daarbij betrokkenen inzage van alle boeken en bescheiden verlangen, waarvan hij raadpleging nodig acht om zich van het al of niet gegrond zijn van zijn vermoedens te overtuigen.
 2. Het inzien van boeken en bescheiden kan hij opdragen aan schriftelijk aan te wijzen personen.
 3. Deze personen hebben te allen tijde toegang tot alle plaat­sen, waarvan betreding naar hun redelijk oordeel voor de vervulling van hun taak nodig is. Zo nodig verschaffen zij zich toegang, alsmede inzage van boeken en bescheiden met behulp van de sterke arm.
 4. Wordt hun de toegang geweigerd tot een plaats, welke een woning of alleen door een woning toegankelijk is, dan treden de ambtenaren belast met de opsporing alsmede de deskundigen tegen de wil van de bewoner niet binnen dan met een bijzondere schriftelijke machtiging van de procureur-generaal of de officier van justitie en in het bijzijn van een hulp-officier van justitie. Voor het binnen­treden is voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist. Aan de bewoner wordt terstond een af­schrift van de machtiging en binnen 2 x 24 uur een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt.
 Artikel 6
 1. Een ieder is verplicht de van hem op grond van artikel 4 verlangde inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken op de wijze en binnen de termijn, door de Minister te bepalen.
 2. Een ieder is verplicht inzage van de in artikel 5, eerste lid, bedoelde boeken en bescheiden te verlenen op de wijze en binnen de termijn, door de Minister te bepalen.
 3. Zij, die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt geheimhou­ding zijn verplicht, kunnen zich verschonen van het geven van inlichtingen, doch uitsluitend voor zover betreft hetgeen hun in hun hoedanigheid is toevertrouwd. Zij kunnen voorts inzage van de in artikel 5, eerste lid, bedoelde boeken en bescheiden weigeren, voor zover hun plicht tot geheimhouding hen daartoe noopt.

  Artikel 7
  Indien in deze landsverordening geregelde onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de landsverordening nadere regeling behoeven, kan dit geschieden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Artikel 7a
 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbe­sluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekend­gemaakt in de Landscourant van Aruba.
 2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelij­kerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
  a. alle inlichtingen te vragen;
  b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
  c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
  d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukke­lijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.
 3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.
 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren.
 5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.
Artikel 8
 1. Een gedraging in strijd met het krachtens de artikelen 2 of 3 bepaalde wordt, indien zij opzettelijk geschiedt, beschouwd als misdrijf en wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste tienduizend florin.
 2. Een gedraging als bedoeld in het eerste lid, wordt, indien zij aan schuld te wijten is, beschouwd als overtreding en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste duizend florin.
 3. Een gedraging in strijd met het bij artikel 6 bepaalde, zomede een gedraging in strijd met het krachtens artikel 7 bepaalde, indien uitdrukkelijk aangeduid als een strafbaar feit, wordt be­schouwd als overtreding en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste duizend florin.

Artikel 8a t/m 11
(vervallen)

Artikel 12
 1. Allen die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van deze landsverordening, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hun in hun hoedanigheid is bekend geworden, voor zover zij niet in die hoedanigheid tot mededeling daarvan bevoegd of verplicht zijn.
 2. Hij die opzettelijk enig geheim schendt, hetwelk hij in­gevolge het eerste lid verplicht is te bewaren, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste zesduizend florin.
 3. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.
 4. Hij aan wiens schuld te wijten is de schending van enig geheim, hetwelk hij ingevolge het eerste lid verplicht is te bewa­ren, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd florin.
 5. Indien een van deze feiten tegen een bepaalde persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens klacht.
 Artikel 13
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Prijzenverorde­ning.


***********
Regulation: Price indication (Regeling prijsaanduiding goederen en diensten (AB 1988-GT 56)
********
Regulation: Payment Agreement (Landsverordening afbetalingsovereenkomsten (AB 1989 no. GT 3)


Intitulé   : Landsverordening afbetalingsovereenkomsten
Citeertitel: Landsverordening afbetalingsovereenkomsten
Vindplaats : AB 1989 no. GT 3
Wijzigingen: AB 1997 no. 34

===================================================================

Artikel 1
Deze landsverordening verstaat onder:
afbetalingsovereenkomst :  een overeenkomst tot koop en verkoop op afbetaling in de zin van artikel 1557 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba;
koopprijs:  de gehele koopprijs, bedoeld in artikel 1557c, tweede lid, van dat wetboek.

Artikel 2
 1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen met betrekking tot afbetalingsovereenkomsten voor in dat landsbesluit aan te wijzen zaken voorschriften worden gegeven omtrent:
  a. het bedingen en aanvaarden van de betaling van een gedeelte van de koopprijs bij het sluiten van de overeenkomst en de omvang van dat gedeelte;
  b. het afbetalingsplan voor het resterende gedeelte van de koopprijs;
  c. de administratie betreffende afbetalingsovereenkomsten van degene, die als verkoper zodanige overeenkomsten sluit.
 2. Deze voorschriften kunnen verschillend zijn naar gelang van de aard of de waarde van de zaken of de hoedanigheid uit economisch oogpunt van de kopers of verkopers.
Artikel 3
Overeenkomsten, gesloten zonder inachtneming van krachtens artikel 2 gegeven voorschriften, behouden hun rechtskracht.

Artikel 3a
 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.
 2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
  a. alle inlichtingen te vragen;
  b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
  c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen. 
 3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm.
 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren.
 5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.
Artikel 4
 1. Overtreding van voorschriften, gegeven krachtens deze landsverordening, wordt, voor zover opzettelijk begaan, beschouwd als misdrijf en wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van ten hoogste vijfentwintig duizend florin, hetzij met één van deze straffen.
 2. Overtreding van voorschriften, gegeven krachtens deze landsverordening, wordt, indien zij niet opzettelijk is begaan, beschouwd als overtreding en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van ten hoogste tien duizend florin, hetzij met één van deze straffen.

Artikel 5 t/m 7
(vervallen)

Artikel 8
 1. Allen, die uit hoofde van hun ambt of beroep betrokken zijn of zijn geweest bij voorschriften, bij of krachtens deze landsverordening gegeven, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hun in hun hoedanigheid bekend is geworden, voor zover zij niet uit hoofde van dat ambt of beroep tot mededeling daarvan zijn gehouden.
 2. Deze verplichting geldt mede voor deskundigen, die in verband met de uitvoering van bij of krachtens deze landsverordening gegeven voorschriften geraadpleegd of met enige werkzaamheid worden belast.
 3. Hij, die opzettelijk de verplichting tot geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste duizend florin. 
 4. Hij aan wiens schuld schending van de verplichting tot geheimhouding is te wijten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd florin.
 5. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven
 6. Geen vervolging heeft plaats dan op klachte van degene, tegen wie het feit is gepleegd, of, indien het tegen een rechtspersoon, een vennootschap, een vereniging van personen of een doelvermogen is gepleegd, op klachte van de bestuurder en, indien er meer bestuurders zijn, van één van deze.
Artikel 9
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening afbetalingsovereenkomsten.


  Prijzen verordering (price regulations in Dutch)
  Landsverordering afbetalingsovereenkomsten (payment regulation in Dutch)