About us Contact us
17th of December 2018
   
Home arrow Economic Policy Implementation arrow Import License
Import License
Goods listed in the “Government Decree, Import License of Goods” (Landsbesluit invoervergunning goederen) (AB 1991 no. GT 18) for execution of the “Ordinance Import and Export” (Landsverordening In- en Uitvoer) (AB 1989 no. GT 102), can only be imported with an Import License. First, is verified if the legal requirements are complied with, especially if the right invoices and other documents are submitted. Subsequently the license is granted by means of a seal and initialing of the documents.

The market protection policy based on the afore-mentioned “Ordinance Import and Export” is almost completely eliminated. Only local chicken eggs still enjoys, according to the “Ordinance Import of Chicken Eggs” (Landsbesluit invoerverbod kippeneieren), market protection by means of an import prohibition. It is prohibited to import fresh chicken eggs. Exemption on this prohibition is possible if local production is not sufficient to comply with local demand. To be exempted, a written request should be directed to the DEACI. The exemption is granted by means of a ministerial decision in which different conditions are introduced. In case the conditions are not met then the decision can be revoked.

Applicable Regulations (available in Dutch)
Import License Regulation (Landsverordening In- en Uitvoer (AB 1989 no. GT 102)


Intitulé   : Landsverordening in- en uitvoer
Citeertitel: Landsverordening in- en uitvoer
Vindplaats : AB 1989 no. GT 102
Wijzigingen: AB 1996 no. 20; AB 1997 no. 34

====================================================================
Artikel 1
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening wordt verstaan onder:
invoer van goederen :   het brengen van goederen in het vrije verkeer;
uitvoer van goederen:   het brengen van goederen buiten het vrije verkeer.

 Artikel 2
De uit kracht van deze landsverordening gegeven voorschriften kunnen onder invoer van goederen mede begrijpen het brengen van goederen binnen de landsgrenzen en onder uitvoer van goederen slechts begrijpen het brengen van goederen buiten de landsgrenzen.

Artikel 3
 Deze landsverordening en de uit kracht daarvan gegeven voorschriften verstaan onder:
a. invoer van goederen en uitvoer van goederen mede iedere handeling die kennelijk rechtstreeks gericht is op het bewerkstelligen van invoer van goederen of uitvoer van goederen;
b. internationale afspraak mede een besluit van een volkenrechtelijke organisatie.

Artikel 4
In het belang van de volkshuishouding of van de inwendige of uitwendige veiligheid van het Land of van de internationale rechtsorde dan wel van een daarop betrekking hebbende internationale afspraak kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, de Sociaal Economische Raad gehoord, regelen worden gesteld ten aanzien van de invoer of de uitvoer van daarbij omschreven goederen.

Artikel 5

De regelen, bedoeld in artikel 4, kunnen onder meer:
a. een verbod inhouden van invoer of uitvoer van goederen al dan niet onder toekenning van de bevoegdheid aan de bij het landsbesluit aangewezen minister om ontheffing van dat verbod te verlenen. Aan de vergunning tot ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden; die voorwaarden kunnen mede op de hoeveelheid en de hoedanigheid van de goederen betrekking hebben;
b. heffingen vaststellen ter zake van de invoer van goederen, op te leggen bij gezamenlijke beschikking van de ministers van Economische Zaken en van Financiën, ter opheffing van factoren welke een normale prijsvorming van die goederen verstoren, alsmede de voorwaarden inhouden, waaronder bij gezamenlijke beschikking van de ministers van Economische Zaken en van Financiën restitutie van die heffingen kan worden verleend;
c. voorschriften geven, betreffende het voeren van een administratie;
d. voorschriften geven, betreffende de registratie, identificatie, herkomst en bestemming van daarbij omschreven goederen;
e. voorschriften geven, betreffende de opgave van de in onderdeel d bedoelde gegevens aan daartoe aangewezen autoriteiten.

Artikel 6
In een spoedeisend geval kunnen de regelen, bedoeld in artikel 4, worden gesteld bij ministeriële regeling van de minister die het aangaat. Een dergelijke ministeriële regeling blijft, behoudens eerdere intrekking, van kracht tot het tijdstip waarop een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, krachtens artikel 4 hetwelk hetzelfde onderwerp betreft, in werking treedt, doch ten hoogste tot drie maanden na de dag waarop zij in werking is getreden.

Artikel 7
Het in artikel 4 bedoelde landsbesluit, dan wel de in artikel 6 bedoelde ministeriële regeling bepaalt, bij welke instantie de aanvraag tot vergunning of tot restitutie moet worden ingediend, en eventueel welke gegevens bij de aanvraag moeten worden verstrekt.

Artikel 8
(vervallen)

Artikel 9

Een vergunning of een beschikking tot restitutie kan door de minister of door de ministers die haar hebben verleend, worden ingetrokken:
a. indien de daaraan verbonden voorwaarden niet worden nageleefd;
b. indien de gegevens, verstrekt ter verkrijging van de beschikking, zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn, dat op de aanvraag afwijzend of anders zou zijn beschikt, indien bij de beoordeling daarvan de juiste of volledige gegevens bekend zouden zijn geweest.

Artikel 10
Weigering van een vergunning of een restitutie, dan wel intrekking van een vergunning of van een beschikking tot restitutie wordt aan de betrokkene schriftelijk medegedeeld onder opgave van redenen.


Artikel 11
 1. De invordering van de heffingen als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, geschiedt overeenkomstig de regelen welke gelden voor de invordering van de invoerrechten. 
 2. De heffingen zijn verschuldigd boven die welke zijn opgenomen in artikel 127 van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer, als waren zij mede in genoemd tarief opgenomen.
 Artikel 12
Het is verboden ter zake van een aanvraag om ontheffing op restitutie onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken.

Artikel 13
Allen die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van deze landsverordening, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hun in hun hoedanigheid is bekend geworden, voor zover zij niet in die hoedanigheid tot mededeling daarvan bevoegd of verplicht zijn.

Artikel 14
 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de douaneambtenaren, alsmede de daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.
 2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
  a. alle inlichtingen te vragen;
  b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
  c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen;
  d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen;
  e. vaartuigen, stilstaande voertuigen en de lading daarvan te onderzoeken.
 3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het derde lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.
 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde ambtenaren.
 5. Een ieder is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren alle medewerking te verlenen die, op grond van het tweede lid wordt gevorderd.
Artikel 15
 1. Degene die opzettelijk handelt in strijd met het krachtens artikel 4 of artikel 6 bepaalde, wordt gestraft met, hetzij een gevangenisstraf van ten hoogste tien jaar, hetzij een geldboete van ten hoogste Afl. 1.000.000,-, hetzij met beide straffen.
 2. Degene die niet-opzettelijk handelt in strijd met het krachtens artikel 4 of artikel 6 bepaalde, wordt gestraft met, hetzij een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar, hetzij een geldboete van ten hoogste Afl. 500.000,-, hetzij met beide straffen.
 3. Degene die handelt in strijd met het krachtens artikel 12 of artikel 13 bepaalde, wordt gestraft met, hetzij een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar, hetzij een geldboete van ten hoogste Afl. 100.000,-, hetzij met beide straffen.
 4. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.

Artikel 16
(vervallen)
Artikel 17
(vervallen)

Artikel 18
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening in- en uitvoer.

*******************************
Import Restriccion Chicken Eggs Regulation (Landsbesluit invoerverbod kippeeieren 1989 GT 13
Intitulé   : Landsbe­sluit invoerverbod kippe­ieren
Citeertitel: Landsbesluit invoerverbod kippeëieren
Vindplaats : AB 1989 GT no. 13
Wijzigingen: Geen
=====================================================================
Artikel 1
 1. Het is verboden in Aruba kippeëieren in te voeren. 
 2. De minister van Economische Zaken kan, op daartoe strekkend verzoek, geheel of gedeeltelijk ontheffing verle­nen van het in het eerste lid gestelde verbod. Aan de ont­hef­fing kun­nen voorwaarden worden verbonden. 
 3. Het verzoek tot het verkrijgen van ontheffing moet worden in­gediend bij de Directie Economische Zaken, Handel en Indus­trie.

Artikel 2
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit invoer­ver­bod kippeëieren.

  Landsbesluit invoerverbod kippeieren (Dutch)
  Landsverordering in- en uitvoer (Dutch)