About us Contact us
17th of December 2018
   
Home arrow Economic Policy Implementation arrow Business Hours
Business Hours

According the “Ordinance Business Hours” (Landsverordening Winkelsluiting) (AB1988 no GT66) it is prohibited to open any store for the public on: a) Sundays and by virtue of the “Labor Ordinance” with equally compared days and b) on other days before 6 o’ clock am and after 6.30 pm. The competent authority can give completely or partially exemption. The actual policy of the government implies that exemption can be granted to remain open during the week till 24.00 o'clock (midnight) and on Sundays and certain holidays from 9.00 til 22.00 o'clock. In principle exemption for afore-mentioned prohibition is not granted on Flag Day, Good Friday, Labour Day and Christmas. A written request should be directed to the DEACI. The exemption is granted by means of a ministerial decision. As per 1st of januari 2011 the legal fees for this permission are  eliminated. According to the "zegelverordening" an amount of AWG 12,= must be paid which is AWG 4,= for the petition and AWG 8,= for the permission.

Applicable Regulation (in Dutch)
Business Hours Regulation (Landsverordening Winkelsluiting) (AB 1988 no. GT 66)

Intitulé: 
Landsverordening winkelsluiting
Citeertitel:  Landsverordening winkelsluiting
Vindplaats :  AB 1988 no. GT 66
Wijzigingen:  AB 1997 no. 34

====================================================================


Artikel 1

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde wordt onder winkel verstaan een besloten ruimte, waar of van waaruit waren in het klein, anders dan uitsluitend door middel van verkoopautomaten, aan het publiek plegen te worden verkocht.

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden bepaald dat voor de toepassing van deze landsverordening onder winkel mede wordt verstaan een andere ruimte, waar een bij dat landsbesluit aan te wijzen bedrijf ten aanzien van het publiek wordt uitgeoefend.

Artikel 2
Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:
a. op zondagen en op krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen;
b. op andere dagen vóór 6 uur en na 18.30 uur.

Artikel 3
Het in het artikel 2 vervatte verbod geldt niet voor:

a. openbare apotheken voor zover het de verkoop van genees-, heel- en verbandmiddelen betreft;
b. koffiehuizen, ijshuizen, bierhuizen, restaurants, tapperijen en slijterijen, deze laatsten voor zover zij zich beperken tot de verkoop van sterke drank;
c. logementen en hotels;
d. winkels gevestigd in hotels en in gebouwen, behorende tot een luchthaven;
e. winkels voor zover de verkoop betreft van
    1. rouwkleding en begrafenisbenodigdheden;
    2. brandstof en smeermiddelen voor motoren en onderdelen voor motoren en voertuigen;
    3. brood, verse melk en produkten van verse melk.

Artikel 4
In afwijking van het bepaalde in artikel 2 mogen winkels, waarin uitsluitend vers vlees of verse produkten van vlees en verse vis aan het publiek plegen te worden verkocht, voor wat de verkoop van die waren betreft, geopend zijn op zondag en op krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen: van 6 uur tot 10 uur.
   
Artikel 5
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, onderdeel b, mogen winkels op de in dat artikel bedoelde dagen in het tijdvak van 28 november tot en met 4 december en van 17 december tot en met 30 december geopend zijn tot 22 uur. Eveneens mogen zij geopend zijn op de zaterdag en op de dag voorafgaande aan een met de zondag gelijkgestelde dag tot 20 uur.


Artikel 6
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan voor een bepaalde groep van winkel gehele of gedeeltelijke ontheffing worden verleend van het in artikel 2 vervatte verbod dan wel kunnen sluitingstijden worden vastgesteld, welke afwijken van het bepaalde in artikel 2.

Artikel 7
1. De bevoegde autoriteit kan tijdelijk gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2 of krachtens artikel 6.
2. De ontheffing kan betreffen een bepaalde winkel of bepaalde winkels dan wel een bepaalde groep van winkels.
3. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.
4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bevoegde autoriteit verstaan de directeur van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie.

Artikel 8
1. Het is verboden gedurende de tijd, dat de winkel ingevolge het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde voor het publiek gesloten moet zijn in die winkel of van die winkel uit waren aan het publiek te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren.

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing tot ten hoogste een half uur na het voor die winkel geldende sluitingsuur met betrekking tot het op dat sluitingsuur in de winkel nog aanwezige publiek.

Artikel 9
Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel of anders dan in de uitoefening van markthandel of straathandel waren aan het publiek te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren gedurende de tijd, dat de winkels, waarin dergelijke waren aan het publiek plegen te worden verkocht ter plaatse voor het publiek gesloten moeten zijn.

Artikel 9a
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.
2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
     a. alle inlichtingen te vragen;
     b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
     c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.
3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm.
4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren.
5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.


Artikel 10
1. Overtreding van het bepaalde in de artikelen 2, 4, 5, 8 en 9 en krachtens artikel 6 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste duizend florin.
2. Overtreding van een voorwaarde verbonden aan een ingevolge artikel 7, eerste lid, verleende ontheffing wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste drie honderd florin.
3. De in het eerste en tweede lid strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 11
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening winkelsluiting. Landsverordering winkelsluiting (in Dutch)