About us Contact us
17th of December 2018
   
Home arrow Economic Policy & Dev. Cooperation arrow Meerjaren Programma 2001 - 2005
Meerjaren Programma 2001 - 2005
 
De regeringen van Aruba en Nederland hebben gekozen om programmasteun te geven aan vier prioriteitssectoren, t.w.: volksgezondheid, kwaliteit van het bestuur, duurzame economische ontwikkeling en onderwijs.

Volksgezondheid
Het gezondheidsniveau van de burgers is bepalend voor de kwaliteit van de maatschappij en dus voor het functioneren en de ontwikkeling van het land. Dientengevolge is de volgende ontwikkelingsdoelstelling geformuleerd:

 • een voor iedereen toegankelijke, kwalitatief hoogstaande en betaalbare  gezondheidszorg.-
Gebleken is dat het voorkomen van aandoeningen veel goedkoper is dan het behandelen van de opgetreden ziekte. Hoe beter patiënten zijn ingelicht, hoe minder de vraag naar volksgezondheid. Eveneens, hoe beter een patiënt is ingelicht, hoe meer preventief een patiënt bezig kan zijn en hoe kleiner de kans dat een patiënt gebruik dient te maken van de aangeboden zorgvormen. De meerjarenprogrammadoelstelling is dientengevolge:
 • structurele verbetering van de ziektepreventie binnen de gezondheidszorg.-

Onder preventie wordt verstaan het voorkomen en het beperken van de gevolgen van ziekten. Preventie kan onderverdeeld worden in primaire1, secundaire2 en tertaire3 preventie.

De activiteiten die uitgevoerd zullen worden om de meerjarenprogrammadoelstelling te bereiken zijn: monitoring en data-uitwisseling; gezondheidsvoorlichting, -bevordering en –opvoeding; preventieve voorzorgsmaatregelen.

 • Met het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten worden de volgende resultaten nagestreefd:
 • de beschikbaarheid van epidemiologische en gezondheidsgerelateerde gegevens is beduidend verbeterd;
 • nationale programma’s voor gezondheidsbevordering zijn geformuleerd en functioneel;
 • voor een reeks prioritaire aandoeningen zijn screenings- en preventieprogramma’s geformuleerd en functioneel;
 • de opleiding, training en management capaciteit in de preventieve zorgsector (hulpverleners en management) is verbeterd;
 • de wet- en regelgeving op het gebied van volksgezondheid is adequaat;
 • er is een verbeterde infrastructuur (faciliteiten en voorzieningen) teneinde de preventieve zorg optimaal te kunnen verlenen aan de Arubaanse burger;
 • de integrale multidisciplinaire zorg is beter afgestemd op de behoefte (tertiaire preventie).
Kwaliteit van het bestuur

Volgens het rapport ‘Op afstand verbonden’ wordt onder kwaliteit van het bestuur verstaan: het bevorderen van de transparante en verantwoordelijke aanwending van gezag en middelen door de overheid in dialoog met de bevolking. Het hebben van een open dialoog en transparantie in de beleidsvormings- en besluitvormingsprocessen, dienen het probleemoplossend vermogen van de overheid te ondersteunen. De kwaliteit van het bestuur komt het beste tot uiting in de openbare veiligheid en het integer handelen van de overheid, namelijk een kwalitatieve dienstverlening en het afleggen van verantwoording tegenover de burgers. Dientengevolge is gekozen om dit onderwerp te benaderen vanuit drie aandachtsgebieden, t.w.: het overheidshandelen, de rechtshandhaving en de checks en balances.

Als ontwikkelingsdoelstelling is vastgesteld:
 • versterking en verhoging van de kwaliteit van bestuur

Voor de drie aandachtsgebieden zijn de specifieke hoofddoelstellingen:

a. Rechtshandhaving
Als programmadoelstelling is vastgesteld:

 • de versterking van de rechtshandhavingsketen in aanvulling op de eigen Arubaanse activiteiten, uitgaande van de Koninkrijksnormen.-

b. Checks en balances
Als programmadoelstelling is vastgesteld:

 •   het bevorderen van transparantie bij de overheid en het afleggen van verantwoording door de overheid aan de burgers.-

c. Overheidshandelen
het verbeteren van de kwaliteit van de interne en externe dienstverlening, door de overheid.

De activiteiten die uitgevoerd zullen worden om de specifieke doelstelling van de rechtshandhaving te bereiken zijn:
1) Een reorganisatie van het KPA
2) Twinning Directie Wetgeving met Nederlandse counterpart
3) Uitvoering KIA project
 
Met het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten worden de volgende resultaten voor de rechtshandhaving nagestreefd:

 • een beter functionerende KPA;
 • een strafrechtelijke wet- en regelgeving die adequaat blijft voor een effectief wethandhavings- en vervolgingsbeleid.
 • voldoende celcapaciteit om vertraging in de rechtsvervolging en/ of vroegtijdige heenzending te voorkomen.
Voor wat betreft de checks en balances, zullen o.a. de volgende activiteiten verricht worden:

1)  Verbeteringen van de financiële personeel administratieve processen, herziening van de bezoldigingsregeling.
2)  Uitvoering ICT project/ DIA.
3) Versterking middels twinning: DPO, DDB, ARA, DF, CAD, Landrecherche, Belastingdienst, stages en uitwisselingen.

Met deze activiteiten wil men o.a. als resultaat bereiken dat beschikt wordt over professioneel functionerende diensten, die een effectieve bijdrage leveren aan het beschikbaar stellen van tijdige en betrouwbare informatie en toezicht houden op de naleving van regels en procedures. Bovendien wordt beoogd om als resultaat te bereiken, een effectieve en efficiënte besluitvorming en doelmatige uitvoering van de bedrijfsprocessen.

T.b.v. het overheidshandelen zullen o.a. de volgende activiteiten worden uitgevoerd
 • Project Kwaliteit van Dienstverlening;
 • Automatisering Belastingdienst;
 • Project Bewustwording Integriteit;

Middels het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten zal bereikt worden dat de verlening van diensten geschiedt volgens vastgestelde kwaliteitsnormen en generieke integriteitnormen; dat de informatie-uitwisseling bij overheidsdiensten verbetert, en dat het publiek er betere toegang tot overheidsdiensten en informatie krijgt.


Duurzame economische ontwikkeling
Duurzame economische ontwikkeling is een ontwikkeling die zijn effecten heeft op alle aspecten van de samenleving, zoals het milieu, de infrastructuur, het onderwijs, de volksgezondheid en het toerisme. Dit heeft als gevolg dat de duurzame economische ontwikkeling medebepalend is voor de kwaliteit en het niveau van het leven.
In het meerjarenprogramma 2001-2005 wordt duurzame economische ontwikkeling beschreven als welvaart voor de Arubaanse burgers op lange termijn, in evenwicht met de fysieke en sociale infrastructuur, waarbij het milieu niet wordt aangetast of waar nodig het milieu wordt verbeterd.

Afgeleid van de bovenstaande definiëring van duurzame economische ontwikkeling, is als ontwikkelingsdoelstelling geformuleerd:

 • het voeren van een geïntegreerd beleid dat de grondslag vormt voor het consolideren van de economische ontwikkeling teneinde hieraan een duurzaam karakter te geven, alsmede mogelijkheden te scheppen voor nieuwe ontwikkelingen in harmonie met het milieu.-
Van de ontwikkelingsdoelstelling is een meerjarenprogrammadoelstelling afgeleid, met de nadruk op het milieu, t.w.:

 •  de verbetering van de milieukwaliteit door de oplossing/beheersing van een aantal van de gesignaleerde problemen die een bedreiging voor het milieu vormen.
  T.b.v. de meerjarenprogrammadoelstelling voor wat betreft het milieu zullen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd worden, t.w.:
 • monitoringsnetwerk voor lucht en water;
 • afvalwaterstructuurplan 1e fase;- voorlichtingscampagnes inzake milieu;
 • integraal kunstbeheer;
 • moderniseren van de afvalinzameling en afvalverwerking, 1e fase.

 • Middels de bovengenoemde activiteiten t.b.v. het milieu, zullen o.a. verschillende resultaten bereikt worden, n.l.:
  een operationeel systeem voor het hergebruik van het afvalwater, een beperking van de lozing in zee, een verbeterde kwaliteit van de zee en stranden, monitoring van de lucht- en waterkwaliteit, en bevordering van het milieubewustzijn.

Onderwijs
Het kernpunt van het onderwijsbeleid is de onderwijsvernieuwing, die gestalte heeft gekregen in een vijftal projecten: Instituto Pedagogico Arubano (IPA), Educacion Professional Basico (EPB), Educacion Professional Intermedio (EPI), Stuurgroep Herstructurering Algemeen Voortgezet Onderwijs (SHA), en Projecto di Innovacion di Enseñanza Preparatorio y Enseñanza Basico (PRIEPEB). De onderwijsvernieuwing is mede gericht op het verhogen van het interne4 en externe5 rendement van het onderwijs. Uit de analyses van de ‘Labor Force Survey (LFS)’, Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 blijkt dat 30% van de werkende bevolking niet meer heeft dan de lagere school opleiding en 49% van de werkende bevolking niet meer dan een Lagere Beroepsopleiding (LBO). Dus in totaal heeft 79% van de Arubaanse werkende bevolking niet meer dan een LBO-opleiding. Eveneens blijkt uit de analyses van de LFS 1997 dat topfuncties primair ingenomen worden door niet op Aruba geboren personen (Amerikanen en Europese Nederlanders). De op Aruba geboren werknemers worden met name aangetroffen in het lager- en middenkader. Een verklaring hiervoor schuilt in de scholingsgraad/het educatieniveau van de betrokkenen. Naar aanleiding hiervan heeft het verhogen van de scholingsgraad van de bevolking een hoge prioriteit.


Bovendien wordt het nodig geacht om aanvullende maatregelen te nemen, gericht op de kansarmen zoals de kinderen met leermoeilijkheden, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, buitenlandse kinderen en kinderen van illegale ouders.
De bovengenoemde aspecten in acht nemende, is de volgende ontwikkelingsdoelstelling geformuleerd:
 • verhoging van de maatschappelijke weerbaarheid van de Arubaanse bevolking.-

Afgeleid van o.a. de bovengenoemde aspecten van de arbeidsmarkt en de ontwikkelingsdoelstelling zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
 • uitbouw en flexibilisering van het beroepsonderwijs en aanvullende voorzieningen voor kansarmen.

Om de meerjarenprogrammadoelstellingen te bereiken, zal het EPI volledig voltooid worden. Verder, zullen o.a. de leerplicht ingevoerd worden, de meerjarige basisschool met tweetalige instructie, de verbreding van de leerlingenzorg en opvoedingsondersteuningsprogramma’s voor ouders.

Met deze activiteiten wordt beoogd om o.a. de volgende resultaten te bereiken:
 • steun wordt verleend aan anderstaligen en drop-outs in het huidige onderwijssysteem en in de huidige onderwijssituatie;
 • voorbereiding van de invoering van het Papiamento als instructietaal in het  nieuwe basisonderwijs wordt afgerond.
   
  Meerjaren Programma 2001 - 2005