About us Contact us
17th of December 2018
   
Home arrow Economic Policy & Dev. Cooperation arrow Meerjaren Programma 2006 - 2009
Meerjaren Programma 2006 - 2009
 
Meerjarenprogramma 2006 -2009

Het meerjarenprogramma 2006-2009 is tot stand gekomen doormiddel van diverse workshops waarin de voornaamste betrokken stakeholders per sector waren uitgenodigd. Tijdens de eerste workshop hebben de stakeholders de problemen binnen hun sector geïnventariseerd. Een petit comité per sector was ingesteld welke de probleemboom, doelenboom en logical framework moesten uitwerken. Tijdens de tweede workshops werden deze door het petit comité gepresenteerd aan de voltallige groep. Hierna zijn de doelstellingen, resultaten en activiteiten gedefinieerd. Tijdens een laatste workshop hebben alle vier sectoren de kans gekregen om de bevindingen van elk sector te discussiëren om een samenhang tussen het geheel te vinden.

De logframes en indicatorensheets van de sectoren zijn opgenomen in de bijlagen.

In december 2004 werd een begeleidingscommissie, bestaande uit medewerkers van de DEZHI, de VNO en de AIB/FDA gevormd, welke tot taak had de begeleiding van een consultant om een evaluatie van het MJP 2001-2005 en de procedures van het FDA te verrichten.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de evaluatie in het kader van het opstellen van meerjarenprogramma’s zijn bij het opzetten van het meerjarenprogramma 2006-2009 door de DEZHI meegenomen.

Samenvatting

Het meerjarenprogramma 2006-2009 wordt beschouwd als een continuïteit van het meerjarenprogramma 2001-2005. Hierdoor zijn ook drie van de sectoren onveranderd gebleven. Het programma is verdeeld in Kwaliteit van het Bestuur, Duurzame Economische Ontwikkeling, Onderwijs en de sociale sector als nieuwe sector.

De ontwikkelingsdoelstelling van dit programma is "Een duurzame ontwikkeling voor Aruba". Met duurzame ontwikkeling wordt bedoeld; een balans bereiken tussen het beperkte draagvermogen van het milieu van Aruba enerzijds en de behoefte aan economische groei anderzijds, waarbij garanties ingebouwd worden dat ook toekomstige generaties hun ambities kunnen verwezenlijken. Hierbij spelen zowel het onderwijs, de sociale sector, rechtshandhaving en een deugdelijk bestuur een belangrijke rol.
Aruba heeft een hoge economische groei gekend in de laatste twee decennia. Deze is vaak ten kosten gegaan van ons leefruimte en welzijn. Welzijn en welvaart zijn termen die vaak door elkaar worden genomen. Aruba heeft een hoge welvaart als het betreft ons Bruto Binnenlands Product (BBP) per capita en de groei van het BBP, maar heeft deze welvaart alle bewoners bereikt? Heeft de bevolking van Aruba het welzijn die gepaard gaat met de welvaart? Deze zijn de vragen de steeds meer in de bevolking leven. De intentie van het meerjarenprogramma 2006-2009 is een bijdrage te leveren aan het bereiken van dit welzijn en een duurzame ontwikkeling.

Het feit dat binnen het kader van het meerjarenprogramma 2006 – 2009 onder Kwaliteit van Bestuur het opzetten van een nationaal integraal strategisch plan is opgenomen was een vereiste van alle vier sectoren. Dit nationaal integraal strategisch plan moet de basis vormen voor het nationale beleid voor de komende 15 a 20 jaar.

Alle vier sectoren streven om met behulp van de aangegeven activiteiten het menselijke potentieel te verhogen, een transparant besluitvormingsproces te creëren een evenwicht tussen natuur en economische groei te bereiken en het welzijn van de bevolking te garanderen. Door het realiseren van de genoemde activiteiten in de sectoren in dit programma streeft Aruba naar een duurzame ontwikkeling.

Gekozen is voor een aanpak die gebaseerd is op een holistische visie waarbij, duurzame maatschappelijke ontwikkeling met name gericht is op het benutten van persoonlijke groeipotentieel en het bevorderen van positieve gemeenschapsontwikkeling van essentieel belang zijn.

In het programma kwaliteit van het bestuur wordt aandacht gegeven aan het overheidsapparaat door middel van het introduceren van maatregelen die zowel het bestuur, het management, de uitvoering en de controle versterken. Als doel is dan ook het volgende geformuleerd: "Verhoogde kwaliteit van het bestuur; een verhoogde transparantie en verantwoordelijke aanwending van gezag en middelen door de overheid in dialoog met de bevolking.
Het onderwijsbeleid wordt gekarakteriseerd door enerzijds het onderhoud en de optimalisering van het huidige onderwijsaanbod en anderzijds de vernieuwing van het onderwijs. De verdere uitbouw van het taalbeleid, de volwasseneneducatie, de integratie van het hoger onderwijs, ICT-infrastructuur en een Nationaal Onderwijscampagne worden in dit programma als speerpunten geïdentificeerd. Hiermee heeft de overheid als doel "Verhoogde ontwikkelingscapaciteit van de Arubaanse bevolking: verhoogd rendement van het onderwijs". Het sociaalbeleid is gericht op het beogen van "

een duurzame versterking van de maatschappelijke weerbaarheid en een vergroting van de ontplooiingskansen". Voorwaardelijk is dat een toename van capaciteit en verhoging van de kwaliteit van de zorg/voorzieningen gerealiseerd wordt. Hierbij wordt er nadruk gelegd op de maatschappelijk kwetsbare groepen aangezien zij in een situatie verkeren waarbij er een grotere kans is dat zij de na te streven hoge kwaliteit van leven moeilijker kunnen realiseren. Hierbij speelt de preventie wel een belangrijke rol namelijk dat men de kans tot sociale uitsluiting en/of verlaging van de kwaliteit van leven zoveel mogelijk beperkt. Om het programma voor de sociale sector op te stellen is rekening gehouden met de meerjarenplannen van de NGO’s ter voorkoming van doublures. Het programma duurzame economische ontwikkeling heeft als doelstelling, "Verbeterd milieu- gezonder leef, woon- en werkmilieu (en/of verhoogde kwaliteit van het leven) ". Aandacht wordt binnen dit programma gegeven aan het milieu waarbij continuïteit van de activiteiten van het eerste programma essentieel zijn.
Het programma Rechtshandhaving (RHH) 2005-2007 vormt een integraal onderdeel van dit meerjarenprogramma. Hierbij is als doel geformuleerd: "de versterking van zowel de Arubaanse instituten van de RHH onderling en individueel, als van de grensbewaking, met het oog op de bestrijding van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit en internationaal terrorisme.

Vanaf 2006 zal het verplichtingenbudget en verslaggeving gezamenlijk voor alle vijf onderdelen van het meerjarenprogramma worden vastgesteld.

Meerjarenprogramma 2001-2005

In de praktijk is de uitvoering van het meerjarenprogramma 2001-2005 pas in 2003 van start gegaan.

Hoewel het programma pas in 2003 tot uitvoering kwam zijn in de periode van drie jaar (2003-2005) bijna alle projecten uitgevoerd. Een aantal projecten wordt nog in 2005 en begin 2006 uitgevoerd.

De procedureregels van het FDA en het werken met het Project Cycle Management Systeem (PCM) heeft zijn voor – en nadelen. De voordelen is dat op een systematische manier het project totaal wordt beschreven. Nadeel is dat het systeem niet bekend was aan het begin van het proces. Niet bij de FDA medewerkers en niet bij de ambtenaren die de projectdossiers moesten voorbereiden. Er zijn door het MDF twee maal cursussen georganiseerd om zowel de FDA- medewerkers als de ambtenaren te trainen in het PCM. Dit veroorzaakte ook de nodige vertragingen in de voorbereiding en beoordeling van projecten.

De filosofie achter het rapport "Op eigen benen" was dat na 2009 Aruba de nodige kennis zou hebben verworven om op eigen kracht verder te gaan met het beheren van haar ontwikkeling. De

achtergrond hierbij was dat door middel van de projecten zoveel mogelijk expertise zou worden opgebouwd bij de overheid. Om dit te bereiken is onder andere het programma kwaliteit van het bestuur gebruikt. Middels dit programma zou de basis voor een transparante en controleerbare overheid zijn gevormd. Daarom is het ook belangrijk dat de verschillende ministeries en diensten zelf betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van hun projecten. Dit zal een basis vormen voor hen, die deze trainingen hebben doorgemaakt, om straks "op eigen benen" projecten voor te bereiden en uit te voeren op een efficiënte en effectieve manier. Hoewel er misschien vertragingen in de voorbereiding van projecten zijn ontstaan, omdat deze niet zijn uitbesteed, gaat toch de voorkeur uit naar het systeem, waarbij de ambtenaren van de verschillende diensten, zelf hun eigen projecten voorbereiden.

Knelpunten bij het uitvoeren van het programma zijn tevens de procedureregels welke in sommige aspecten voor wat betreft kleine projecten te ingrijpend en gecompliceerd zijn. De FDA en DEZHI zijn beiden overeen gekomen dat de procedures voor kleine projecten onder de AWG 1.000.000 gesimplificeerd dienen te worden.